Συνεργάτες

Η κοινοπραξία έχει δημιουργηθεί λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία των εταίρων στον θεματικό τομέα του έργου και τις αντίστοιχες δραστηριότητες, καθώς και τη συνάφεια των θεμάτων σεβασμού και εκτίμησης της Ετερότητας και της Διαφορετικότητας στο πλαίσιο των εταίρων με όλους τους εταίρους που προέρχονται από χώρες που αποτελούν τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ.

Prosveta Foundation – Sofia – Βουλγαρία (Συντονιστής)
Center of non formal education AENAO – Ελλάδα
Institute Polytechnic of Santarem – Πορτογαλία
Osnovna škola “Hristo Botev”– Σερβία

partners_banner_800x120

flag_eu_380x256
φορέας χρηματοδότησης: Erasmus + Κύρια Δραστηριότητα 2:
Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών
Στρατηγικές Συνεργασίες για τη σχολική εκπαίδευση

Ίδρυμα Prosveta – Sofia

Το Ίδρυμα Prosveta Sofia είναι ένας μη κυβερνητικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Ιδρύθηκε το 2007 ως νομικό πρόσωπο με μη κερδοσκοπικό κοινωφελές όφελος. Η αποστολή του είναι να υποστηρίξει τον εκσυγχρονισμό της Βουλγαρικής εκπαίδευσης και να εργαστεί για τη βελτίωση της ποιότητάς της. Υποστηρίζει την εφαρμογή κορυφαίων Ευρωπαϊκών και παγκόσμιων προτύπων στη Βουλγαρική σχολική εκπαίδευση μέσω διαφόρων πρωτοβουλιών.

Το Ίδρυμα Prosveta Sofia έχει μεγάλη εμπειρία στη διεξαγωγή σεμιναρίων κατάρτισης και ευαισθητοποίησης. Στα χρόνια λειτουργίας του έχει διοργανώσει περισσότερα από 250 εργαστήρια με εκπαιδευτικούς για τα τρέχοντα εκπαιδευτικά προβλήματα που αφορούν τη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία στο νηπιαγωγείο και το δημοτικό σχολείο, καθώς και την εφαρμογή σύγχρονων μεθοδολογικών προσεγγίσεων στη διδασκαλία βασικών μαθημάτων που διδάσκονται από την 5η έως τη 12η τάξη. Έχει οργανώσει σειρά εργαστηρίων με διευθυντές σχολείων για την εκτέλεση των κατ’ εξουσιοδότηση προϋπολογισμών, για θέματα που σχετίζονται με αποτελεσματικούς τρόπους συγκρότησης των σχολικών συμβουλίων εργασίας, για την οικοδόμηση και υποστήριξη της αξιοπιστίας των δημόσιων σχολείων στις τοπικές κοινωνίες κλπ.

Το Ίδρυμα Prosveta-Sofia έχει ανατεθεί υπεργολαβικά από το Υπουργείο Παιδείας για την εκτέλεση ορισμένων έργων μετά από αυστηρές διαδικασίες διαγωνισμού ανοικτών διαγωνισμών σε μερικά έργα στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού:

Έργο «Αναλυτική και πληροφοριακή υποστήριξη της έγκρισης του μοντέλου επιθεώρησης της Εκπαίδευσης», 2012-2014, BG051PO001-3.2.05 που περιλαμβάνει:

– Ανάλυση και αξιολόγηση του καθορισμένου συστήματος κριτηρίων και δεικτών για την αξιολόγηση της επιτευχθείσας ποιότητας της εκπαίδευσης, όπως προτείνεται στο κρατικό εκπαιδευτικό πρότυπο για επιθεώρηση.

– Ανάλυση και αξιολόγηση του σχεδιαζόμενου σχεδίου για τη μεθοδολογία, τις μεθόδους και τα εργαλεία επιθεώρησης του κρατικού εκπαιδευτικού προτύπου για τη διεξαγωγή της επιθεώρησης.

«Δημιουργία δοκιμαστικών εργασιών για συνεχή ανασκόπηση και αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων αναλφάβητων και ανεπαρκώς εγγράμματων ατόμων ηλικίας άνω των 16 ετών που συμμετέχουν σε μαθήματα αλφαβητισμού και μαθήματα για να κατακτήσουν το μαθησιακό περιεχόμενο για 5, 6 και 7. βαθμούς” έργο, 2012-2013, BG051PO001-4.3-01

“Ανάπτυξη θεμάτων συμπεριλαμβανομένων διαδραστικών ασκήσεων επαγγελματικού προσανατολισμού σε μαθητές”, 2013 – 2014, BG051PO001-4.3.02. Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη 80 θεμάτων με διαδραστικές ασκήσεις επαγγελματικού προσανατολισμού μαθητών από 5 έως 12 τάξεις. Για κάθε τάξη έχουν αναπτυχθεί 10 θέματα με διαδραστικές ασκήσεις προσαρμοσμένα στα στάδια επαγγελματικής εξέλιξης των μαθητών.

Οι ειδικοί και οι συνεργάτες με τους οποίους συνεργαζόμαστε έχουν εμπειρία στην παροχή εκπαιδευτικών και στο σχεδιασμό εκπαιδευτικού περιεχομένου για όλα τα στάδια της σχολικής εκπαίδευσης, καθώς και στο σχεδιασμό σεναρίων για αντικείμενα πολυμέσων που ανατίθενται σε εταιρείες πολυμέσων.


ΑΕΝΑΟ – Ελλάδα

Η ΜΚΟ ΑΕΝΑΟ ιδρύθηκε το 2006 στη Θεσσαλονίκη με σκοπό την προαγωγή της υγείας, με την ευρεία της έννοια, και την ενθάρρυνση του διαλόγου μεταξύ επιστήμης και πολιτισμού. Απευθύνεται σε ομάδα επιστημόνων- εθελοντών και συντονίζεται από έμπειρους επιστήμονες.

Στόχοι της ΑΕΝΑΟ είναι:

  • Η προώθηση της υγείας με τη δημιουργία δικτύων και την υλοποίηση έργων που βασίζονται στη μη τυπική εκπαίδευση και τη μεθοδολογία μάθησης μέσω εμπειρίας.
  • Η ενημέρωση της κοινότητας για θέματα που αφορούν την επιστήμη με την ευρεία έννοια, τον πολιτισμό και την εκπαίδευση.
  • Αναλαμβάνουμε εθνική και διεθνή συνεργασία με αξιόπιστους πράκτορες, με σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών.
  • Σχεδιάζουμε προγράμματα που ενθαρρύνουν την κοινωνική συνοχή, προστατεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και σέβονται το περιβάλλον.
  • Η ενδυνάμωση των γυναικών ώστε να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και να βελτιώνουν την κοινωνικοοικονομική τους θέση.
  • Η ενδυνάμωση των νέων, η ενίσχυση και ανάπτυξη των προσωπικών των δεξιοτήτων.
  • Η ενημέρωση της κοινωνίας για καινοτόμα προγράμματα και δράσεις.
  • Η οργάνωση εκστρατειών και πρωτοβουλιών που ωφελούν την κοινωνία.

Το εκπαιδευτικό υλικό της ΑΕΝΑΟ στον τομέα της προαγωγής της υγείας (έργο «Εθισμένοι στη ζωή» που ασχολείται με την πρόληψη του καπνίσματος) κέρδισε το πρώτο βραβείο και προτάθηκε για το σχολικό πρόγραμμα σπουδών.

Επιπλέον, τα έργα “Captain Cook” που ασχολούνται με τον υγιεινό τρόπο ζωής και “Crash test revised”, που ασχολείται με τη διαχείριση συγκρούσεων έγιναν “Bέλτιστες πρακτικές”.

Η ΑΕΝΑΟ είναι ενεργό μέλος του Ιδρύματος “Healthy Network”, “ORESTIS” και Anna Lindh Foundation.

Το 2008 η ΑΕΝΑΟ, σε ένα πιλοτικό πρόγραμμα, εισήγαγε τη μη τυπική εκπαίδευση στο πανεπιστημιακό περιβάλλον. Το έργο είχε πολύ θετικό αντίκτυπο μεταξύ των φοιτητών του πανεπιστημίου και η μη τυπική εκπαίδευση υιοθετήθηκε ως στρατηγική στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.

Η ΑΕΝΑΟ έχει μεγάλη εμπειρία σε τοπικά, εθνικά και διεθνή έργα. Τα θέματα διερευνώνται με τη μάθηση μέσω της βιωματικής μεθοδολογίας και της μη τυπικής εκπαίδευσης. Η οργάνωση συνεργάζεται με σχολεία, πανεπιστήμια, συλλόγους νέων, δήμους, κέντρα υγείας και τοπικές αρχές και υλοποιεί έργα που προκύπτουν από την αξιολόγηση των αναγκών των ομάδων-στόχων.


Ινστιτούτο IPSantarém – Πορτογαλία

Το Πολυτεχνικό Ινστιτούτο του Σανταρέμ είναι ένα ίδρυμα δημόσιας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που ξεκίνησε τη δραστηριότητά του το 1979 και αποτελείται από τις ακόλουθες Σχολές: Γεωπονία, Αθλητισμός, Εκπαίδευση, Διοίκηση & Τεχνολογία και Υγεία.

Η Ανώτατη Σχολή Εκπαίδευσης του Santarém (ESES) δημιουργήθηκε με το νομοθετικό διάταγμα 513-T/79 της 26ης Δεκεμβρίου ως οργανική ενότητα του Πολυτεχνικού Ινστιτούτου του Σανταρέμ και είναι ένα ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με στόχο τη διδασκαλία, την έρευνα, την υπηρεσία στην κοινότητα και τη συνεργασία με εθνικές και ξένες δραστηριότητες κοινού ενδιαφέροντος.

Φοιτούν 696 φοιτητές και σήμερα λειτουργούν τα πτυχία του Πρώτου Κύκλου Βασικής Εκπαίδευσης, της Παιδικής Αγωγής, της Κοινωνικής Εκπαίδευσης, της Πολιτιστικής Εμψύχωσης και της Κοινοτικής Εκπαίδευσης, της Εκπαίδευσης και Επικοινωνίας των Πολυμέσων και των Εικαστικών Τεχνών και πολυμέσων.

Το ESES επικεντρώνεται επίσης σε μαθήματα κατάρτισης προκειμένου να καλύψει τις επαγγελματικές, πολιτικές και πολιτιστικές ανάγκες που γίνονται αισθητές καθ ‘όλη τη διάρκεια της ζωής, στην κοινωνία. Το σχολείο μας προωθεί καινοτόμες πρακτικές για εκπαιδευτικούς όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων σε διάφορους τομείς, π.χ. Τέχνες. ΤΠΕ· Πολυμέσα, διαπολιτισμική επικοινωνία μεταξύ άλλων.

Το ESES έχει προηγούμενη εμπειρία από τα προγράμματα Leonardo Da Vinci και Erasmus +, καθώς και από πολλά άλλα Ευρωπαϊκά και εγχώρια προγράμματα. Η σχολική κοινότητα θεωρεί ότι η συμμετοχή στα προγράμματα Erasmus + παρέχει την ευκαιρία ανάπτυξης προϊόντων και απόκτησης εμπειριών που διευρύνουν τους ορίζοντες, αναπτύσσουν το μυαλό και επιτρέπουν στα εμπλεκόμενα μέρη να γίνουν πραγματικοί ευρωπαίοι πολίτες με κατανόηση άλλων πολιτισμών και εκπαιδευτικών συστημάτων.


Δημοτικό Σχολείο “Hristo Botev”- Σερβία

Το Δημοτικό Σχολείο «Χρίστο Μπότεφ» (Σερβία) διατηρεί μια παράδοση 150 ετών. Έχει 512 μαθητές που ταξινομούνται σε 28 τάξεις, εκ των οποίων οι 3 βρίσκονται στα χωριά Zeljusa , Trnsko Odorovce και Dragovita.

Βρίσκεται στον πολυεθνικό και πολυ-πολιτισμικό δήμο του Ντιμίτροβγκραντ. Πρόκειται για μια παραμεθόρια υπανάπτυκτη περιοχή, με αποτέλεσμα το βιοτικό επίπεδο των οικογενειών των μαθητών να είναι εξαιρετικά χαμηλό. Όντας μακριά από τις μεγάλες πόλεις της Σερβίας, η κινητικότητα των μαθητών και των εκπαιδευτικών είναι μάλλον περιορισμένη. Το σχολείο παρέχει εκπαίδευση σε 18 μαθητές που χρειάζονται ειδική μεταχείριση και εκπαίδευσε 16 μαθητές μεταναστών κατά το σχολικό έτος 2019/20 .

Ο ποταμός Νισάβα ρέει μέσα από το Ντιμίτροβγκραντ. Οι ξεχωριστές τάξεις μας στο χωριό Trnsko Odorovce βρίσκονται στο Ειδικό Φυσικό Καταφύγιο του φαραγγιού του ποταμού Jerma. Η τάξη στο χωριό Zeljusa βρίσκεται δίπλα στον μετεωρολογικό σταθμό Dimitrovgrad.

Ένας από τους κύριους στόχους μας στην εκπαίδευση και την ανατροφή είναι να αναδείξουμε τους ανεκτικούς και υπεύθυνους πολίτες, τις αισθητικές και οικολογικές ικανότητες των μαθητών μας. Δίνουμε επίσης ιδιαίτερη προσοχή στη διδασκαλία μιας υπεύθυνης προσέγγισης για την υγεία και το περιβάλλον και τον επιχειρηματικό προσανατολισμό.