Партньори

Консорциумът е сформиран на базата на опита и експертизата на партньорите в тематичната област на проекта, както и актуалността на основните акценти на дейностите за съответните държави – възпитание на учениците да уважават и ценят другостта и многообразието в заобикалящия ни свят. Друг аспект, който беше отчетен при сформирането на партньорството, беше подбор на партньори, които са от държави по външните граници на ЕС.

Фондация „Просвета – София“ – България (координатор)
Center of non formal education AENAO – Гърция
Institute Polytechnic of Santarem – Португалия
Osnovna škola “Hristo Botev”– Сърбия


flag_eu_380x256Финансиране: програма Еразъм+, ключова дейност 2:
Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики
Стратегически партньорства в училищното образование

Фондация “Просвета – София” – координатор

Фондация „Просвета – София“ е неправителствена организация, oснована през 2007 г. като юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза. Нейната мисия е да подкрепя модернизацията на българското образование и да работи за подобряване на качеството му. Тя подкрепя прилагането на водещи европейски и световни стандарти в българското училищно образование чрез различни инициативи.

Фондация „Просвета – София“ има богат опит в провеждането на семинари с цел обучение и информираност. През почти 15-те години от съществуването си фондацията е организирала над 400 семинара с учители по актуални проблеми свързани с учебния процес в предучилищното образование и начален етап, както и прилагането на съвременни методически подходи в обучението по основните дисциплини преподавани от 5-ти до 12-ти клас. Фондацията има опит в провеждането на семинари с различна тематична насоченост, вкл. свързани с прилагането на делегирани бюджети, с ефективни начини за създаване на работещи обществени съвети в училищата , с изграждане и подкрепа на доверие в държавните и общински училища сред местните общности и др.

Фондация „Просвета-София“ е подизпълнител на Министерството на образованието и науката в България във връзка с реализирането на редица проекти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, които са спечелени в оспорвани конкурсни процедури в публични обществени поръчки.

 • „Аналитична и информационна подкрепа за апробиране на модела за инспекция на образованието“, 2012-2014 г., BG051PO001-3.2.05 включващ:

– Анализ и оценка на установената система от критерии и показатели за оценка на постигнатото качество на образованието, както е предложено в държавния образователен стандарт за инспекция;

– Анализ и оценка на планирания проект за методология, методи и средства за инспекция съгласно държавните образователни стандарти при извършване на инспекцията.

 • „Създаване на тестови задачи за текущ преглед и оценка на резултатите от обучението на неграмотни и слабо грамотни лица на възраст над 16 години, които участват в курсове за ограмотяване и курсове за придобиване на знания за 5,6 и 7 клас“, 2012–2013, BG051PO001-4.3-01
 • „Разработване на теми, включващи интерактивни упражнения за кариерно ориентиране на ученици“, 2013 – 2014, BG051PO001-4.3.02. Разработвани са 80 теми с интерактивни упражнения за кариерно ориентиране на ученици от 5 до 12 клас. За всеки клас са разработени по 10 теми с интерактивни упражнения, които са съобразени с етапите на кариерното развитие на учениците.

Фондацията работи активно и по европейски образователни проекти финансирани по програма “Еразъм+”.

Експертите и сътрудниците, с които работи фондацията, имат опит в обучението на учители и разработването на учебно съдържание за всички етапи на училищното образование, както и в създаването на сценарии за мултимедийни приложения, които се възлагат на външни изпълнители от водещи мултимедийни компании в сферата на образованието.


Център на неформално образование (AENAO) – Гърция

AENAO има за цел:

 • Да работи за подобряване на здравето на хората чрез създаване на мрежи и реализиране на проекти, базирани на методи от неформалното образование и методологията за учене чрез преживяване;
 • Да развива общественото съзнание по отношение на здравето;
 • Да информира обществото по въпроси, свързани с наука, култура, религия и образование;
 • Да реализира национални и международни проекти в сътрудничество с надеждни партньори, с цел обмен на опит и добри практики;
 • Да работи по програми и проекти, които насърчават социалното сближаване, защитават човешките права и допринасят за опазването на околната среда;
 • Да подпомогне жените да предприемат инициативи и да подобряват социално-икономическото си положение;
 • Да се даде възможност на младите хора да развиват и усъвършенстват личните си умения;
 • Да се подобри информираността на обществото за иновативни програми и дейности, които са в съответствие с целите на организацията и да се разпространяват постигнатите резултати чрез конференции, семинари, срещи и др;
 • Да организира кампании и инициативи, които са в полза на обществото.

Създадените обучителни ресурси на AENAO в областта на популяризирането на здравето са признати от националните образователни власи като учебен материал и тяхното включване в учебната програма е препоръчано от регионалните образователни власти. Проектите Captain Cook и Crash бяха отличени като „най-добри практики“ на национално ниво.

AENAO е активен член на здравната мрежа INGO и на мрежата ORESTIS (които популяризират и насърчават дейности в сферата на правосъдието).

През 2008 г. в пилотен проект AENAO въведе неформално образование в университетските среди. Проектът имаше много положително въздействие сред студентите и неформалното образование беше прието като стратегическо в магистърските степени.

Aenao си сътрудничи със училища, младежки клубове, общински здравни центрове и местни власти и изпълнява проекти, които са породени от оценката на нуждите на целевите групи.

През 2008 г. Aenao стартира проекта „Зависимост за живот“, който се занимава с превенция на тютюнопушенето в Македония, в сътрудничество с Регионалния здравен орган на Централна Македония и местните администрации в сферата на опазването на здравето. Обучителният материал, който беше изработен като резултат, спечели първа награда и беше включен в учебната програма.


Политехнически институт от Сантарем (IPSantarém) – Португалия

Политехническият институт в Сантарем е висше учебно заведение, което започва своята дейност през 1979 г. и се състои от следните факултети: Образование, Мениджмънт, Технологии, Здравеопазване, Спорт и Селско стопанство.

Факултет „Образование“ в Сантарем е създаден с указ № 513-T / 79 като един от факултетите на Политехническия институт в Сантарем и е институция на висшето образование, която развива следните дейности: обучение на студенти, научни изследвания, услуги в полза на обществото и сътрудничество с партньорски организации на местно и международно ниво във връзка с реализирането на дейности от общ интерес.

Във факултета понастоящем има 696 студенти, които се обучават за преподаватели в следните специалности: „Първи цикъл на основно образование“, „Образование в детска възраст“, „Социално образование“, „Културна анимация“ и „Образование насочено към местните общности“, „Образование и комуникация“, „Визуални изкуства и мултимедия“.

Факултет „Образование“ също така се фокусира върху курсове за обучение, за да отговори на професионалните, гражданските и културните потребности в обществото като цяло. Ние насърчаваме иновативните практики за учители на всички образователни нива в различни области, напр. изкуства; ИКТ; Мултимедия, междукултурна комуникация и т.н.

Педагогическият факултет към IPSantarem има богат опит по програми Леонардо да Винчи, Еразъм+ и множество други европейски и национални програми. Академичната общност смята, че участието в програмите „Еразъм +“ дава възможност за разработване на продукти и придобиване на опит, които разширяват хоризонтите, развиват ума и позволяват на участващите страни да станат истински европейски граждани с разбиране за други култури и образователни системи.


Основно училище „Христо Ботев“ – Сърбия

ОУ „Христо Ботев” (Сърбия) има 150-годишна история. В него се обучават 512 ученици в 28 паралелки, от които 3 са разположени в селата Желуша, Трънско Одоровце и Драговита. То се намира в многонационалната и мултикултурна община Димитровград. Това е граничен неразвит район, така че стандартът на живот на семействата на учениците е изключително лош. Тъй като са отдалечени от големите градове в Сърбия, мобилността на учениците и учителите е доста ограничена. Училището осигурява обучение на 18 ученици със специални образователни нужди, и е обучило 16 ученици мигранти през учебната 2019/20 година.

През Димитровград минава река Нишава. Нашите класове в село Трънско Одоровце се обучават в природния резерват на каньона на река Ерма. Класът в село Желуша се намира до метеорологична станция Димитровград.

Една от основните ни цели е възпитаването на толерантни и отговорни граждани, развиването на естетическите и екологични компетентности на нашите ученици. Също така, ние обръщаме специално внимание на дейности, с които целим възпитаването на отговорен подход към здравето и околната среда и ориентацията към предприемачество.