СЪБИТИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ – СЪРБИЯ

Финално събитие за разпространение на резултатите по проект YESI

Сърбия, Димитровград: 5 юли, 2022 г.

Заключителното събитие за разпространение нарезултатите по проект YESI в Сърбия се проведе в Димитровград на 5 юли, 2022 г.

В събитието участваха 54 представители на училища и гражданския сектор – учители и директори на предучилищни, основни и средни училища и институции на културата, социалните грижи и спорта, както и граждански сдружения, с които ОУ „Христо Ботев” си сътрудничи за подпомагане личностното развитиена учениците чрез различни дейности. На конференцията присъстваха хора от Димитровград, Пирот, Бабушница, Драгоман-България и Чаковец-Хърватия.

Катарина Симеонов, координатор на проекта на сръбския екип, откри събитието. Тя поздрави присъстващите и представи целите. Даниела Костов Пейчев, член на екипа по проекта, представи участниците. Директорът на ОУ „Христо Ботев”, г-жа Милена Ставров, поздрави всички и подчерта важността на проекта за училището.

Модераторът на събитието, Катарина Симеонов, запозна на участниците  с г-жа Елена Лазарова – представител на координатора на проект YESI. В своето изложение, г-жа Лазарова представи различни методи от неформалното образование използвани в проекта. Участниците с ентусиазъм се включиха в демонстрациите на няколко метода. Това занимание предизвика голям интерес и одобрение, тъй като участниците се запознаха с методите чрез личен опит, интерактивно, и осъзнаха важността и ползите от преподаването чрез подходи от НФО.

Катарина Симеонов разказа за програмата Еразъм+ в Сърбия и възможностите, които тя предлага в сферата на училищното образование. Участниците проследиха с внимание изказването и проявиха интерес към кандидатстване по програмата.

Г-жа Елена Лазарова представи идеята на проект YESI. Тя разказа за целите на консорциума, сътрудничеството между партньорите и въздействието на проекта, видимо чрез анализа на анкетите за ученици, попълнени в началото и в края на изпълнението на дейностите.

Най-важният резултат от проекта е създаденият Наръчник по гражданско образование. Даниела Костов Пейчев запозна участниците с Наръчника в електронен вариант – 36-те урока, придружени от множество електронни ресурси. Участниците получиха инструкции как да използват плановете на уроците, както и отделни части от тях под формата на видео материали.

 частниците бяха запознати с изпълнението на проекта в ОУ „Христо Ботев“, след което учителите, работили със своите ученици по проекта през учебната 2021/22 г., представиха своя опит в реализирането на обучителните дейности. Първо Сузана Станков ,от името на целия екип, даде обща оценка за изпълнението на проекта в училището. В представянето участваха и членовете на екипа Ивана Димитров, Моника Васов Йованович, Ирена Гигов, Албена Котев и Драгица Алексов. Всички проследиха с внимание и интерес впечатленията на преподавателите и учениците.

 В края на събитието Катарина Симеонов покани присъстващите да се включат в дискусията и да разкажат за своите познания, опит и добри практики в сферата на гражданското образование. Подкрепени с интересни презентации и изказвания, представителите на всички институции и сдружения с удоволствие разказаха за своя опит от работата си в полза на децата и младежите, особено на тези в неравностойно положение. Те изразиха задоволство от организацията на събитието, информацията и практическата насоченост на получените знания.

Директорът на ОУ „Христо Ботев” благодари на всички за участието и приноса към събитието и закри конференцията.

Изводи:

– Високо оценени бяха участието на училището в проект YESI и начина, по който са реализирани дейностите;
– Висока степен на удовлетвореност от организацията на събитието;
– Участниците в събитието са насърчени да участват в програма Еразъм+;
– Изградена е локална мрежа от съмишленици. В бъдеще те ще работят още по-усърдно в полза на децата и ще подкрепят желаещите да участват в подобни проекти.