РАБОТНИ СРЕЩИ НА УПРАВЛЕНСКИТЕ ЕКИПИ

Четвърта международна среща на управленските екипи

Димитровград, Сърбия, 6 юли, 2022

Домакин на финалната среща на екипите за управление на проекта бяха сръбските партньори от Основно училище „Христо Ботев“. Координаторите на проекта обсъдиха постигнатите резултати и планираха предстоящите задачи. Беше дълъг и ползотворен ден с много дейности.

TIMEACTIVITY
9.15 – 9.30Arrival of partnes at the meeting venue
9:30 – 9.45WELCOME SPEECH
9.45 – 10.00  PPRESENTATION OF THE AGENDA AND THE OBJECTIVES OF THE TRANSNATIONAL MEETING: Overview of the completed tasks at project level;Overview of teachers’ evaluation of the Resource Pack;Overview of students’ opinion poll results;Remaining tasks, reporting documents and information.
10: 00 – 10.40PRESENTATION OF PARTNER ORGANIZATIONS reporting project implementation at national level (max. 10 min. per partner) Prosveta-Sofia Foundation – BulgariaAENAO – Center for non-formal education – GreeceINSTITUTO POLITECNICO DE SANTAREM – PortugalOsnovna škola “Hristo Botev”- Serbia
10.40 – 10.50YESI implementation: Planned vs. completed activities
10:50 – 11:00YESI financial reporting: Planned vs. actual expenses
11:00 – 12.00 ME – YOU – US: Teachers’ feedback results
12.00 – 13.30Bufet lunch at project venue
13.30 – 14.00YESI: Students’ opinion poll results – Discussion: format of students’ opinion poll analytical report
14.00 – 14.30Project website, language versions in Bulgarian, Greek, Serbian and Portuguese – missing information, deadlines for submission
14.30 – 15.10MULTIPLIER EVENTS Completed: Greece: June 2, 2022 Bulgaria: June 3-4, 2022 and June 10-11, 2022 Serbia: July 5, 2022 Portugal:
15.10 – 15:30Presentation of final DISSEMINATION REPORT – required information
15.3 0– 16.00Q&A SESSION. Remaining tasks –reporting, translations, etc.
16.0016:30SUMMARY AND FINAL WRAP-UP OF THE DAY  
  
19:00Dinner

Освен че работихме усилено по натоварения дневен ред, наистина се забавлявахме и с последната си среща – последна в рамките на проекта, но с всички връзки, създадени през трите години от жизнения цикъл на проекта, определено няма да е последната.


Трета международна среща на управленските екипи

Сантарем, Португалия: 25-26.09, 2021

Домакин на срещата бяха португалските партньори от IPSantarém. Срещата имаше за цел да обобщи изпълнените задачи и резултатите от втората година от изпълнението на проекта и да обсъди в детайли предстоящите задачи през последната година. Всички партньори имаха свой представител на срещата.

През учебната 2020-2021 г. обучителните ресурси са пилотирани в 36 (България – 15; Гърция – 8; Сърбия – 5, Португалия – 8) класни стаи с около 700 ученици (според първоначалната анкета) и 560 (според финалната анкета). Следните училища бяха включени в пилотен етап 1 през учебната 202-2021 г.:

  • България (гр. София) –  6 ОУ “Граф Игнатиев”; 2 СУ “Емилиян Станев”;20 ОУ “Тодор Минков”, 145 ОУ “Симеон Радев”, 81 СУ “Виктор Юго”;
  • Гърция  – 15ο Δ.Σ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 100ο Δ.Σ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ.Σ. ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ Δ.Σ. ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ 20ο Δ.Σ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 101ο Δ.Σ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
  • Сърбия – ОУ „Хр. Ботев“
  • Португалия – Agrupamento de Escolas Cidade do Entroncamento-Escola Secundaria com 3º Ciclo do Entroncamento

Партньорите се запознаха с аналитичния доклад, сравняващ мнението и нагласите на учениците по темите на проекта преди и след обучителните дейности по време на пилотен етап 1.

Всички учители, участвали в пилотирането на създадените обучителни ресурси, попълваха въпросници, изготвени от екипа на проекта. Отговорите бяха обработени и беше създаден общ доклад за оценка. С предоставените отговори и коментари учителите оценяваха някои важни аспекти на обучителните ресурси от Наръчника по гражданско образование. Те даваха някои предложения за промени в ресурсите с оглед на практическото приложение в класната стая. Предложенията и модификациите бяха обработени от екипите за управление на проекта и бяха обсъдени с авторите на Наръчника. Някои от предложенията бяха приети и необходимите промени бяха направени преди съвместното събитие за обучение на персонала, проведено в Сърбия по-рано през септември 2021 г.

Екипите за управление на проекта обсъдиха предстоящите задачи за последната година на проекта – изпълнение в училищата, допълнителни обучения на местно ниво, дейности за оценка и разпространение, проблеми с някои раздели на уеб сайта и др.


Втора международна среща на управленските екипи

Солун, Гърция, 18.02.2020 r.

Домакин на срещата бяха гръцките партньори от AENAO. Неговата цел беше да се обсъди структурата на Наръчника за учители (състоящ се от Наръчника за учители и Дигиталния инструмент), техническите изисквания към електронните ресурси и въпросите за проучване на общественото мнение.

Преди срещата партньорите взеха следните решения:

1. Прие оттеглянето на Регионалния център за професионално развитие в образованието (РЦРПО) от проекта.
2. Приема новия партньор от Сърбия – Основна школа „Христо Ботев”, Сърбия.
3. Упълномощи водещия партньор да предприеме необходимите стъпки за информиране на НО и подписване на анекс относно смяната на партньора.
4. Съгласувани са конкретните задачи на новия сръбски партньор.

По време на срещата партньорите по проекта изпълниха следните дейности:

1. Фондация „Просвета“ съобщи за приключени съдебни дела по смяна на партньор.
2. Партньорите представиха петте ресурса, създадени на национално ниво и обсъдиха съдържанието и техническите характеристики.
3. Партньорите обсъдиха интерфейса и архитектурата на уебсайта на проекта.
4. Партньорите обсъдиха структурата и обхвата на проучването с оглед на спецификата на възрастовата група.

Решения:

1. Подгответе всички ресурси за обучение до 30 април 2020 г. – версии на английски език.
2. Подгответе уебсайта до 29 февруари 2020 г. – версия на английски език.


Начална среща

София, България13.11.2019

Фондация Просвета-София, в партньорство с Instituto Politecnico de Santarem, Център за неформално образование (Солун) и Регионален център за професионално развитие в образованието (Сърбия) стартира нов проект по Еразъм+, насочен към иновации в сектора на училищното образование. Участващите организации от България, Гърция, Португалия и Сърбия имат богат опит в създаването на учебни ресурси за училищно образование и предоставянето на обучения на ученици и учители. Можете да прочетете повече за експертизата и опита, които всеки партньор внася в проекта, на страницата Партньори на проекта.

Проектът има за цел да подпомогне учениците и учителите да станат по-разкрепостени и да приемат многообразието на заобикалящия свят; в разбирането и зачитането на различията между хората и в научаването какво е значението да бъдеш активен член на малката общност на твоя клас и училище. Проектът е насочен към ученици от началните училища и техните учители.

За целта проектът ще създаде набор от инструменти за учители с 36 ресурса за обучение. Всеки ресурс за обучение ще включва подробни инструкции за учителите и многобройни електронни ресурси, така че те да могат да предоставят обучения на своите ученици по теми, свързани с правата на децата/човешките права, многообразието и социалното включване, както и активното гражданство и социалното включване. Учителите ще бъдат обучени как да използват инструментариума за учителя и той ще се използва редовно през учебните 2020/21 и 2021/22 години в около 60 класни стаи в Европа.

Партньорите по проекта се срещнаха на 13 ноември 2019 г. в София, България, за да открият официално проекта, да обсъдят някои организационни и методологични аспекти на бъдещата работа и да договорят подробен план за първата година от проекта.


През следващите месеци партньорите ще започнат да създават ресурси за обучение в трите модула:

• Права на децата (Права на човека);
• Разнообразие и социално включване;
• Активно гражданство и социалн

Втората транснационална среща ще се проведе в Солун през февруари. Той е насочен към обсъждане на напредъка по отношение на резултатите от проекта. Партньорите обсъдиха ситуацията със сръбския партньор Регионален център за професионално развитие в образованието, който информира ръководителя на проекта точно преди KOM, че трябва да се оттеглят от партньорството, тъй като техният статут е променен от местните власти в Ниш, така че те вече не са отделно юридическо лице. Партньорите анализираха проблема и взеха решение да потърсят нова организация от Сърбия и да създадат ресурсите за обучение, които трябваше да бъдат създадени от сръбския партньор, така че партньорството да се придържа към графика на проекта.